Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (2024)

Lees meer van Jildou Oostenbrug

Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (1)

Wat je drijft, is hetzelfde wat je kapot kan maken.Jildou Oostenbrug is coach. Ze legt in 5 artikelen uit uit hoe de 5 ‘Drivers’ uit de Transactionele Analyse zowel een goede drijfveer kunnen zijn als je drijfzand. We beginnen met: wat zijn Transationele Analyse Drivers eigenlijk?

Een hele tijd geleden betrapte ik mezelf er regelmatig op dat ik na een lange werkdag ook nog ’s avonds achter de laptop werk zat voor te bereiden. Want hoe druk ik het ook heb, het moet wel perfect in orde zijn. Niet goed voorbereid naar een klus geeft stress. Dan trek ik nog liever een avondje extra door. Of een weekend… Het gekke was, dat mijn interne spanning eigenlijk alleen maar opliep. Dus mijn strategie om nóg meer te werken, werkte averechts. In plaats van dat ik me ontspannen ging voelen doordat ik alles op orde had, bleef ik maar doorjakkeren. Dat ene weekend werd nog een weekend en nóg een weekend… Het is een raar gevoel, alsof iemand je met een zweep achterna zit, of steeds een gevoel van haast en urgentie (het moet NU!).

Er zijn vijf gedragingen waar mensen makkelijk in vervallen

Niet alleen wat ik voelde, maar bijvoorbeeld ook hyperalert zijn op de behoeften van anderen of juist niets meer voelen, zijn signalen dat je ergens in bent (door)geschoten. In situaties van spanning en stress zijn we geneigd in een bepaalde ‘modus’ te schieten. Deze is bij iedereen anders, maar grofweg in te delen in vijf gedragingen. Deze gedragingen worden vaak volledig automatisch ingezet door onszelf. Binnen de Transactionele Analyse (een opvatting die ervan uitgaat dat je al in je vroege jeugd conclusies over jezelf en je omgeving trekt en op basis hiervan later beslissingen maakt, red.) worden deze gedragingen ‘Drivers’ genoemd. De Drivers zijn boodschappen die je expliciet en letterlijk van je ouders of verzorgers gehoord hebt. En waaraan je als kind de voorwaarde voor liefde en aandacht gekoppeld hebt: ‘Ik mag er zijn als ik mooi, perfect, slim, sterk, (…vul maar in…) ben.’ Drivergedrag is dat gedrag waar je ouders of verzorgers blij mee waren, waarmee je waardering en erkenning kreeg.

De ‘drivers’ werken ook als belemmerende overtuigingen

Drivers werken in actuele stresssituaties als een soort belemmerende overtuigingen: ‘Ik ben alleen maar oké als ik altijd snel, perfect of aardig ben, mijn best doe of me altijd sterk toon.’ De last is, dat je nooit weet wanneer je perfect genoeg bent. Of sterk genoeg. Of snel genoeg. Drivers bieden een eindeloze bron van ellende, omdat ze de illusie in stand houden dat je liefde en bestaansrecht moet verdienen. En ook… omdat het volstrekt onduidelijk is wanneer je aan de norm van de Driver voldoet. Je kunt het dus nooit goed doen. De lat ligt op onbereikbare hoogte en jij jakkert maar door in de hoop er ooit eens overheen te springen.

De vijf Drivers uit de Transactionele Analyse zijn:

1. Wees sterk
2. Maak voort
3. Doe (de ander) een plezier
4.Wees perfect
5. Doe je best

Vaak heb je één of twee dominante Drivers.

Afgefikt raken terwijl je aan het overleven was

Transactionele Analyse Drivers zijn dus een soort quasi-hulp in moeilijke situaties; een coping-strategie, waardoor het mogelijk wordt te reageren in deze situaties. Vanuit een verlangen weer controle te krijgen. Het is echter een misvatting dat je door Drivergestuurd gedrag weer controle krijgt. Want: je kunt nooit aan de eisen van de Drivers voldoen. Door steeds te blijven proberen diegene te zijn die je denkt dat je moet zijn, creëer je alleen maar meer stress en raak je verder verwijderd van je werkelijke wensen en behoeften. Drivers kunnen je bewuste denken belemmeren in moeilijke situaties, waardoor je juist minder makkelijk een oplossing kunt vinden. Drivers werken als brandstof in stressvolle situaties; ze zorgen ervoor dat je overleeft, maar: ze fikken je ook af.

Drivers zijn soms als dolgedraaide kwaliteiten

De Driver(s) die je kiest, komt/komen deels voort uit je kwaliteit. Maar dan een beetje doorgeschoten. De kwaliteit helpt je om zaken te bereiken in de wereld en in je werk. De Driver zelf is echter altijd negatief. Hij is negatief omdat je hem inzet vanuit ‘als… dan… – denken’. Je gebruikt de Driver om erkenning af te dwingen en dit eist altijd zijn tol. Want wanneer Drivers doorslaan of als het ware doldraaien, krijg je er last van. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals gevoelens van vervreemding, een depressie of een burn out. De eerste stap bij het ontmantelen van minder helpend Drivergedrag, is het herkennen van je Driver. In een reeks artikelen zal ik alle Drivers typeren mét tips om de Driver de touwtjes uit handen te slaan. Of aardiger gezegd: te neutraliseren. Zodat jij zelf weer de touwtjes in handen hebt over je leven.

De komende weken behandelen we elke week een Driver. Volgende week, Driver 1: ‘Wees sterk’.

Jildou Oostenbrug heefthaar eigen coachingbureau.

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis
Meer innerlijke rust krijgen? ‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles’ (meer info HIER), van auteur Maaike Helmer, is een heel persoonlijk boek over het vinden van innerlijke rust. ‘Niets’ is o.a. bekend van Vrouw/Telegraaf, ELLE, JAN en Koffietijd. Het boek wordt ‘De Nederlandse Eten, Bidden, Beminnen’ genoemd.

Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (3)Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (4)

Wil jij meer innerlijke rust? Het boek 'NIETS' is nu te koop!

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis.
‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles.

'Een mooi en eerlijk boek met een groot inzicht' – Roos Schlikker, schrijver

'Een aanrader voor iedereen die met stress te maken heeft' - Eline van der Boog/elineschrijfthier.nl, HEBBAN-recensent

'Mooi, aangrijpend, kwetsbaar, intiem en moedig' - Saskia Smith, journalist

Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (5)

Ook interessant:

Heb jij een A, B of C persoonlijkheid? Burn out komt juist na de vakantie best vaak voor. Waarom?

Transactionele Analyse Drivers: wat drijft mij én maakt me kapot? – STRESSED OUT (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6209

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.